24.05.2018.

Znajdujesz się: Start
Oddział edukacyjno-terapeutyczny PDF Drukuj

Oddział edukacyjno-terapeutyczny

Obecnie OREW prowadzi edukację uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w 6 oddziałach edukacyjno-terapeutycznych.

Nauczyciele pracujący w oddziałach realizują Podstawę Programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Podczas zajęć w Ośrodku uczniowie nabywają umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, patriotycznej, plastyki, techniki, muzyki. Uczestniczą w zajęciach z wychowania fizycznego i zajęciach z religii.

Uczniowie w oddziałach edukacyjno-terapeutycznych objęci są także terapią specjalistyczną, w tym: terapią psychologiczną, terapią logopedyczną, rehabilitacją ruchową, zajęciami rewalidacyjnymi (terapia metodą W. Sherborne, terapia metodą P. Dennisona, terapia metodą Marii Montessori, terapia pedagogiczna, terapia surdopedagogiczna, terapia metodą Tomatisa, terapia metodą EEG BIOFEEDBACK, rewalidacja wspomagana komputerem).

Wszyscy uczniowie mają opracowane Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. Ocena ucznia dokonywana jest przez zespoły terapeutyczne na koniec semestru oraz na koniec danego roku szkolnego.

W ramach swojej działalności OREW współpracuje ze szkołami macierzystymi uczniów a uczniowie otrzymują świadectwa promujące do kolejnych klas szkoły podstawowej
i gimnazjum.

Sale oddziałów edukacyjno-terapeutycznych wyposażone są w niezbędne pomoce edukacyjne oraz w sprzęty gospodarstwa domowego, sprzęty multimedialne, które nauczyciele i uczniowie wykorzystują podczas zajęć.  

Zapraszamy do naszych Oddziałów edukacyjno-terapeutycznych!