24.05.2018.

Znajdujesz się: Start




Oddział rewalidacyjno-wychowawczy PDF Drukuj

Oddział rewalidacyjno-wychowawczy

Obecnie w OREW są dwa oddziały rewalidacyjno-wychowawcze. Nauczyciele pracujący w oddziale rewalidacyjno-wychowawczym prowadzą zajęcia w oparciu o Rozporządzeniem MEN z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

 

Wychowankowie w oddziałach rewalidacyjno-wychowawczych uczą się nawiązywania kontaktów z otoczeniem i drugim człowiekiem, a nade wszystko sposobu komunikowania się. Nauczyciele obserwując wychowanka, jego możliwości psychofizycznych wraz z logopedą dobierają odpowiedni kanał komunikacyjny. W ten sposób wychowankowie posługując się także komunikacją alternatywną, nawiązują kontakt z drugim człowiekiem, a przez to realizują swoje potrzeby, osiągając przy tym radość z dialogu. 

 

Wychowankowie w oddziałach rewalidacyjno-wychowawczych objęci są także terapią specjalistyczną, w tym: terapią psychologiczną, terapią logopedyczną, rehabilitacją ruchową. Uczestniczą w zajęciach i terapiach mających na celu usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej. Są także wdrażani do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia. Nauczyciele i terapeuci prowadzą zajęcia Porannego Kręgu, ćwiczenia z zakresu terapii ręki, terapii metodą SI, terapii komunikacji, treningi pokarmowe, treningi samoobsługi. Rozwijając zainteresowanie otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia oraz naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, nauczyciele kształtują umiejętności funkcjonowania w otoczeniu.

Wszyscy wychowankowie mają opracowane Indywidualne Programy Rewalidacyjno-Wychowawcze, a ocena wychowanków dokonywana jest przez zespoły terapeutyczne na koniec semestru oraz na koniec danego roku szkolnego.