Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia

Podstawą kwalifikowania dzieci do ośrodka jest:

1. decyzja Dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie, w którym wychowanek mieszka, zezwalająca na realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą

2. opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

3. orzeczenie  o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

4. orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego

5. orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności