24.07.2024.

Znajdujesz się: Start arrow Cele placówki
Cele placówki PDF Drukuj

CELE PLACÓWKI:

poprawa rozwoju psychoruchowego, społecznego, poznawczego i emocjonalnego

poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym lub zapobieganie pogarszaniu się tego stanu,

rozwój osobowości i utrzymywanie dobrej kondycji psychicznej,

rozwój umiejętności społecznych, w tym umiejętności komunikacji, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych

rozwój zainteresowania otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących,

rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji w tych dziedzinach,

osiąganie autonomii wewnętrznej i niezależności osobistej,

rozwój umiejętności współżycia w grupie,

pomoc w stawaniu się członkiem społeczności lokalnej.

 

Poradnictwo i wsparcie dla rodziców / opiekunów   wychowanków:

poprawa rozumienia i zaspokajania przez rodzinę potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dziecka,

poprawa radzenia sobie przez rodzinę i jej poszczególnych członków ze stresem i trudną sytuacją życiową,

kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych w środowisku lokalnym,

stymulowanie wśród rodziców poczucia solidarności z innymi rodzicami