25.05.2024.

Znajdujesz się: Start arrow KLAUZULA INFORMACYJNA
KLAUZULA INFORMACYJNA PDF Drukuj

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Poniżej znajdzie Pan/Pani szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych jako rodziców lub opiekunów prawnych, danych dziecka lub wychowanka oraz            osób wskazanych przez do zapewnienia opieki  swojemu dziecku przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach na podstawie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób                                        z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach z siedzibą przy ul. Kolejowej 13, w Mikołajkach (11-730), tel. 874215075, adres e-mail: zk.mikolajki@zgpsouu.home.pl.

PSONI jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić powierzone mu dane osobowe.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych, obecnie tę funkcję sprawuje - Ewa Kraśniewska, z którą można skontaktować się poprzez e-mail: iodogizycko@wp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu realizacji umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, a w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej zgody -art. 6 ust.1 lit. a;

b) dla celów wypełniania obowiązków edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych na podstawie następujących ustaw: ustawy o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Prawa Oświatowego

c) dla celów rehabilitacji społeczno-zawodowej, leczniczej i opieki zdrowotnej na podstawie m.in. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PSONI polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami,

e) w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą.

4.  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

a)       do systemu informacji oświatowej,

b)       do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, PFRON-u,

c)       dostawcom systemów informatycznych i usług IT,

d)       operatorom pocztowym i kurierom,

e)       bankom w zakresie realizacji płatności,

f)        na potrzeby BHP,

g)    medycynie pracy

h)   organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,

i)    służbom ratowniczym i medycznym w uzasadnionych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia,

j)   Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej, PCPR.

5. Powierzone PSONI dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania nauki, a w przypadku danych fakultatywnych – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez czas trwania nauki lub ewentualnie przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6-ścio letni termin przedawnienia licząc od dnia zakończenia umowy. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa i RODO): dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania.

7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez PSONI jako wymóg ustawowy, z wyjątkiem danych osobowych, których podanie jest dobrowolne (na podstawie wyrażonej zgody). Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez PSONI jest brak możliwości realizacji zadań placówki wobec dziecka.

 

 

 

Klauzula informacyjna związana ze zdalnym nauczaniem

Przetwarzane dane osobowe to:

dane osobowe uczniów/rodziców: imię i nazwisko, klasa i szkoła , w której się uczy, login, adres e-mail, nr telefonu a także inne dane, w tym zbierane automatycznie, takie jak adres IP.

Nauczycieli: imię i nazwisko, klasy i przedmioty, których uczy, adres e-mail ,nr telefonu a także inne dane, w tym zbierane automatycznie, takie jak adres IP.

W zakresie, w jakim Szkoła przetwarza dane osobowe w związku ze zdalnym nauczaniem Dyrekcja Szkoły informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach z siedzibą przy ul. Kolejowej 13, w Mikołajkach (11-730), tel. 874215075, adres e-mail: zk.mikolajki@zgpsouu.home.pl.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych, obecnie tę funkcję sprawuje - Ewa Kraśniewska, z którą można skontaktować się poprzez e-mail: iodogizycko@wp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z uczniem niepełnoletnim lub z uczniem pełnoletnim oraz rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest:

- art. 35 Ustawy - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. 
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 493).

5. Administrator w zdalnym prowadzeniu zajęć wykorzystuje pocztę elektroniczną.

6. Administrator wykorzystuje jedynie dane niezbędne w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (na podstawie art. 35 ustawy – Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

7. Posiadacie Państwo prawo (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa): dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

9. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

11. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres trwania obowiązku nauki zdalnej. Następnie niezbędna dokumentacja zostanie dołączona do dokumentacji ucznia i będzie przetwarzana zgodnie  z przepisami o archiwizacji,

12. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

13. Dane przetwarzane przez ADO nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;