Warunki przyjęcia

 Warunki przyjęcia

 

Podstawą zakwalifikowania wychowanka do placówki jest:

1. Wniosek rodziców/ opiekunów prawnych.

2. Orzeczenie lub opinia z poradni psychologiczno- pedagogicznej.

3. Decyzja dyrektora szkoły.