Grupa wychowawcza wczesnefo wspomagania

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych dziecka. Zajęcia z dziećmi prowadzi pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do niepełnosprawności: oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog oraz psycholog, logopeda i inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. Zespół współpracując z rodziną udziela pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w  kontaktach z dzieckiem, tj. wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalenie właściwych reakcji na te zachowania.