Grupy wychowawcze edukacyjno-terapeutyczne

GRUPY WYCHOWAWCZE EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE

Wychowankowie grup wychowawczych edukacyjno-terapeutycznych realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole podstawowej  i ponadpodstawowej.  Wychowankowie w grupach edukacyjno-wychowawczych objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną, rewalidacją, terapią i rehabilitacją. Dla każdego wychowanka opracowany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny przez zespół terapeutyczny powołany do pracy z wychowankiem . Skład zespołu uzależniony jest od niepełnosprawności wychowanka i jego potrzeb : oligofrenopedagog, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta i inni specjaliści.